Játékszabályzat

1. A Játék szervezője a nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője és lebonyolítója: Bagi-Log Logisztikai Kft., 1136 Budapest, Tátra utca 5/a (a továbbiakban: ”Szervező”).
2. Részvételi feltételek
2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook-profillal (”Facebook-profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a
2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a Facebook oldal felületén 2018. május 25. 21:00-tól 2018. június 23-án 17:00-ig a Facebook oldalon elhelyezett posztra reagálnak (”Poszt”), és elfogadják a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárulnak a Facebook oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook-regisztráció során megadott – személyes adataiknak (teljes név, Facebook ID) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
2.3. A Játékból ki vannak zárva a Bagi-Log Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
2.4. A Játékosok a Facebook oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. A Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
2.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook-profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook-profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook-profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook-profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook-profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook-profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
3. A Játék menete
A játék 2018. május 25. 21:00-tól 2018. június 23-án 17:00-ig tart.
3.1 Nyertes Pályázatok, Nyeremények: A játékosoknak a Kate's Fashion Facebook-oldalon üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott játékfeladatot kell végrehajtaniuk.
3.2. A Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 1 db nyertes Pályázatot sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (http://www.woobox.com) 2018. június 23-án 17:00-kor
3.3. Nyeremény:
1 db Versace Jeans táska
3.4. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása: a sorsolás után a Facebookon, privát üzenetben keressük fel a nyertest. Átádás a megbeszéltek szerint zajlik. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
4. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok
4.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje; a nyertesek nevét és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza. A Játékos részvételével elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését.
4.2. Az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Az adatok feldolgozását a Szervező, mint adatfeldolgozó végzi. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.
5. Egyéb rendelkezések
5.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
5.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL-támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
5.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
5.4. Ha a játékos a Pályázat beküldése (kommentírás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
5.5. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
5.6. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
5.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
Budapest, 2018. május 25.
Bagi-Log Kft.
Szervező
(0) Elem
Elem 0
Összesen 0 Ft
To Top